Wydawca treści Wydawca treści

Użytki Ekologiczne w Nadleśnictwie Smolarz

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się trzy użytki ekologiczne. Każdy z nich zachwyca swoją unikalnością. Poniżej znajdują się ich krótkie charakterystyki.


"Jeziorko Kosinek" - śródleśne oczko wodne położone nieopodal osady Kosinek. Wokół oczka wykształcił się szuwar kłoci wiechowatej. Miejscami wokół oczka występują także mchy torfowce. Panujące w nim warunki pozwalają na rozwój i kwitnienie grzybieni białych, których malownicze kwiaty unoszą się na tafli zbiornika. Cały użytek ekologiczny zajmuje powierzchnię 0,5.

"Grzybieniowy staw" - użytek ekologiczny o powierzchni 3,70 ha zlokalizowany w leśnictwie Ługi obejmuje zarastający staw śródleśny. Jego nazwa pochodzi od licznie występującego grzybienia białego. Staw otaczają: trzcinowisko, turzycowisko i torfowisko. Oprócz grzybienia białego spotkać można tutaj: liczne torfowce, wełniankę pochwowatą oraz rosiczkę okrągłolistną. Użytek ekologiczny "Grzybieniowy staw" oferuje warunki idealne dla rozrodu i bytowania płazów, gadów i ptactwa błotnego, dlatego jest niezwykle cennym fragmentem terenu Nadleśnictwa Smolarz.


Użytek ekologiczny "Torfowisko Sarbinowo" stanowi jedno z lepiej zachowanych torfowisk i obejmuje kompleks mszarów i szuwarów o łącznej powierzchni 9,66 ha. Na występującym tu mszarze wełniankowym zlokalizowane jest stanowisko torfowców, żurawiny błotnej oraz wełnianek: pochwowatej i wąskolistnej. Mszar torfowcowy jest miejscem występowania torfowców, rosiczki okrągłolistnej, bagna zwyczajnego, przygiełki białej żurawiny błotnej, niekiedy znaleźć tutaj można również czermień błotną.