Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem ochrony wybranych elementów przyrody, najważniejszych z punktu widzenia całej Europy. System ten polega na wybraniu (wg określonych kryteriów), a następnie objęciu skuteczną ochroną określonych obszarów.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha. Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000

Na terenie Nadleśnictwa Smolarz wyznaczone są trzy obszary Natura 2000, w tym:
1 specjalny obszary ochrony siedlisk mający znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej OZW (SOO):

• Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH 320046 - obszar obejmujący łączną powierzchnię 74416,3 ha, z czego 15 153,26 ha stanowią tereny administrowane przez Nadleśnictwo Smolarz.

Ostoja obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, która położona jest w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują drzewostany sosnowe, jednak duży jest także udział buczyn i dąbrów. Niektóre ich płaty mają charakter zbliżony do naturalnego. W miejscach, gdzie teren jest pofałdowany, wzgórza osiągają wysokość do 121 m.
Najcenniejsza przyrodniczo jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Obszar odznacza się licznym występowaniem jezior (największym z nich jest J. Ostrowieckie - 370 ha). Są one zróżnicowane pod kątem trofizmu wód – spotkać możemy tutaj zbiorniki od ubogich – dystroficznych, przez mezotroficzne po bardzo żyzne – eutroficzne. W rzeźbie terenu wyróżniającym elementem są meandry obu rzek, obramowane wysokimi skarpami. Bystry prąd wywołany silnym spadkiem terenu to cecha charakterystyczna obu rzek. Co ważne, ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Na terenie ostoi rozproszone są liczne, małopowierzchniowe ale bardzo cenne torfowiska przejściowe i kilka dobrze zachowanych torfowisk alkalicznych.

 

 2 obszary specjalne ochrony ptaków (OSO):
• Dolina Dolnej Noteci PLB 080002 - obszar o powierzchni 29 943,60 ha, z czego10,69 ha obejmują tereny administrowane przez nasze nadleśnictwo.Opis obszaru, wraz z mapką i zdjęciami znajdą państwo pod linkiem.

• Lasy Puszczy Nad Drawa PLB 320016 - obszar o powierzchni 190 279,0 ha, z czego 19 130,43 ha obejmują tereny administrowane przez Nadleśnictwo Smolarz. Więcej informacji na temat obszaru oraz jego uproszczoną mapkę  można znaleźć tutaj.