Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo w Nadleśnictwie Smolarz

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

 

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 13 października 1995 r. „Prawo łowieckie"  łowiectwo stanowi element ochrony środowiska przyrodniczego. Obejmuje ono zarówno ochronę zwierząt łownych, jak i racjonalne gospodarowanie ich zasobami. Zadaniami tymi zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim (PZŁ) oraz leśnicy.

Zwierzęta łowne dziko występujące stanowią dobro ogólnonarodowe i tym samym są własnością Skarbu Państwa.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Smolarz jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest tutaj przez jelenie, dziki i dwa ekotypy sarny.

Podczas inwentaryzacji zwierzyny w Nadleśnictwie Smolarz (stan na marzec 2014 r.) stwierdzono obecność:

·         392 osobników jelenia szlachetnego,

·         649 osobników sarny leśnej,

·         723 osobników sarny polnej,

·         585 osobników dzika.

Na terenach administrowanych przez nasze nadleśnictwo spotkać można niemal wszystkie gatunki zwierzyny drobnej wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Spośród gatunków chronionych, które kiedyś zaliczane były do gatunków łownych, na naszym terenie występują m.in. wydra, bóbr a nawet pojedyncze osobniki wilka (który stopniowo odbudowuje swoją populację na terenie Polski).